Engelengaarde

Engelengaarde, kleuter- en meisjesschool


1960 “ENGELENGAARDE” , Wijkschool van Sint- Anna

Tot 1955 maakte de Sint- Anna school deel uit van onze parochie. Daarna kwam ze in de H. Pius X parochie terecht. Toch bleef ze een grote rol spelen in onze parochie door de wijkschool Engelengaarde.

In de jaren vijftig waren de gevolgen van de naoorlogse baby-boom in Deurne – Zuid duidelijk merkbaar. Daar er toen maar alleen een kleuterschool was in Sint – Anna overwoog men een nieuwe op te richten in onze parochie, ook een beetje als tegenpool voor de gemeenteschool in de Sint- Rochusstraat, die snel uitbreiding nam.

Zusteroverste van Sint – Anna, Heliodora, richtte eerst een tijdelijke wijkschool met twee kleuterklassen in, in het Ternick gebouw aan de Van den Hautelei 79, naast het Sint – Rochusinstituut. Het was pionierswerk: een deel van de meubelen kwam uit de hoofdschool, maar de zusters slaagden er ook in zelf meubelen in elkaar te knutselen. Zuster Maria Maurilla ( Maria Segers ) en juffrouw Josephine De Meyer kregen de leiding van de nieuwe school. Vlug kwamen er een derde en een vierde kleuterklas bij, die een voorlopig onderdak vonden in het Sint – Rochusinstituut.

In 1956 kocht pastoor Raes voor Vorselaar een grond in de Sint – Rochusstraat, schuin tegenover de gemeenteschool, naast de pastorie. Maar het zou nog drie jaar duren, tot augustus 1959, voor er een bouwvergunning kwam. Op 5 september 1959 waren de grondvesten klaar en op 1 februari 1960 opende de nieuwe kleuterschool haar deuren.

De nieuwe school bestond uit: vier klassen, een grote speelzaal, hal, ontvangkamer, bureel en toiletten, refter , toiletten en overdekte speelplaats. Personeel uit de begindagen: de zusters Maria Maurilla en Sebastiana en de juffrouwen Josephine De Meyer en Irène Van Cant – Sels.

Maar al gauw groeide ook de gedachte om Engelengaarde uit te breiden met een lagere meisjesschool. Men had nog vrij liggende gronden ter beschikking achter de huidige kleuterschool en aan de Karel Govaertsstraat 23 – 27 en 33 -37. In 1962 werden er drie geprefabriceerde klaslokalen op de achtergrond gebouwd. In 1964 werden er nog twee nieuwe prefab lokalen aan de drie vorige aangebouwd. Later werden er dan ook nog klassen gebouwd aan de Karel Govaertsstraat. Vanaf de zestiger jaren zag men ook lagere scholen evolueren van meisjes- en jongensscholen naar gemengde scholen.

In 1985 droegen de Zusters der Christelijke scholen de school kosteloos over aan onze parochiegemeenschap. Er waren geen zusters meer en de lekenleerkrachten werden ingelijfd bij het Sint – Rochusinstituut. De Directeur van het Sint – Rochusinstituut Paul Soons nam de leiding op zich. Naar aanleiding hiervan schreef Pastoor Van de Wouwer de volgende brief aan de zusters.

Aan de Zeereerwaarde Zuster Celine Van den Langenbergh, Secretaresse en afgevaardigd beheerder Van de V.Z.W. “ Zusters der Christelijke scholen” Markt 19 – Vorselaar.

Deurne, 8 juli 1985.

Zeer Geachte Zuster Celine,

In naam van onze parochiegemeenschap Sint – Rochus, houd ik eraan de Zusters der Christelijke scholen onze dank te betuigen voor de – kosteloze – overdracht van het schoolgebouw “ Engelengaarde “ in de Sint – Rochusstraat.

Wij zullen alles in het werk stellen om er verder goed gebruik van te maken, voor de opleiding en de christelijke opvoeding van onze jeugd.

Het is tevens een gelegenheid om de Zusters der Christelijke Scholen onze erkentelijkheid uit te drukken voor al het verdienstelijk werk dat zij hier hebben geleverd. Wij hadden hen overigens nog lang in ons midden willen behouden, maar wij begrijpen dat zulks, onder druk van de omstandigheden, niet meer mogelijk was. Langs de degelijke leken – leerkrachten die van Engelengaarde overgekomen zijn naar het Sint – Rochusinstituut, zal trouwens de weldoende invloed van de Zusters nog blijven nawerken.

Onze parochiegemeenschap, en meer bepaald al de meisjes ( en jongens ) die in de loop van een dertigtal jaren door Engelengaarde gegaan zijn, zullen de goede Zusters die hier werkzaam zijn geweest, dankbaar blijven gedenken.

U gelieve, Zeer geachte Zuster Celine, met onze dank, de uitdrukking van onze meeste hoogachting te willen overmaken aan heel de Zustergemeenschap.

Pastoor van Sint – Rochus, Luc Van de Wouwer,

Sint – Rochusstraat 79, 2100 Deurne.

Engelengaarde heeft altijd nauw samengewerkt met de parochie. De zusters en leerkrachten verleenden hun medewerking aan lente- en herfstfeesten, vormselcatechese, eerste communie en kindervieringen. Woensdagnamiddag was er kinderopvang voor de kinderen van werkende ouders, poppenkast in Familia. Er waren kleuter- en schoolfeesten. Er was een heel actief oudercomité.

Door het gemengd zijn van het lager onderwijs, en de terugloop van het aantal leerlingen verdwenen de lagere school klassen in de Karel Govaertsstraat en bleef alleen de kleuterschool over. De prefab lokalen werden afgebroken. De parochiegemeenschap verkocht het gebouw Karel Govaertsstraat 27 – 33 en kocht de grond in de zelfde straat 33 – 39. Met de samenvoeging van Sint – Anna en Sint – Rochusinstituut tot Andromeda werd de kleuterschool terug overgebracht naar de Herentalsebaan. Alsof de geschiedenis zich herhaalde…

Daardoor kwamen de gebouwen vrij in de Sint – Rochusstraat en worden deze nu verhuurd aan het kinderdagverblijf “’t Lieverdje”. Zo werd de Engelengaarde periode afgesloten.