1991 tot 2000

 • 1991

  Er werd gestart met NIPB, op weg naar een nieuw parochiebeeld. Gevolg was ook het huis aan huis bestellen van het blaadje “dag buur” gedurende enkele jaren.

  Julia De Smedt, lid van de Kerkraad overleed, ze werd opgevolgd door Mieke Burvenich.

  Op 27 april ging men op zaterdagavond over van twee naar één misviering.

  Het toilet in de kerk en de pastorie werd vernieuwd. Stormschade aan de kerk zorgde voor werken uurwerken en dakgoten.

  Er werd begonnen aan de restauratiewerken van de weekkapel.

  Atelier Teater wint het stadsfestival voor liefhebberstoneel met Houten Clara van Jan Christiaens en Walter Tillemans, regie Helga Botermans. Drie maal goud: beste voorstelling, beste decor en beste regie.

  Op 30 juni werd onze pastoor ook aangesteld als pastoor van de Pius X parochie.

  Vzw Familia kocht een huis aan in de Karel Govaertsstraat 30. De verhuurprijs dekte voor een gedeelte de leningkost.

  Op 13 december was er een concert in onze kerk met operakoren en aria’s.

 • 1992

  In januari overleed Jos Weyns, Paula De Smedt volgde hem op in de Kerkraad. De Kerkraad bestond toen uit: Marissens Fik, voorzitter, Louis De Ridder, secretaris, Jan Henkens, schatbewaarder en de leden De Roeck Flor, Smeets Alfred, Wené Ward, Van de Velde Karel, Burvenich Mieke, De Smedt Paula en onze pastoor.

  De laatste kroonlijsten van de kerk werden hersteld.

  Paul Van den Berghe, Bisschop van Antwerpen gaf samen met de Diocesane Animatiedienst Parochiepastoraal een Vademecum uit voor de parochies

   Op zaterdag 25 april was er de “Doedemeedag”, te voet, met de fiets of met de autobus naar Scherpenheuvel.

  Op 3 mei vierde KAV haar 80jarig bestaan. Men ging op reis naar Wenen.

  Op 14 juni om 16u werd Jan Willems in onze kerk priester gewijd. 

 • 1993

  Er werden werken uitgevoerd aan de glasramen van de kerk met het oog op versteviging en bescherming. Gebroken raampjes werden hersteld door Marc De Ceukelaire uit Ternat. Ook de dakgoot boven het hoogkoor werd hersteld. Er werden stukken in de kerk bijgeschilderd door Roger Decneuvel en Gie Siebers.

  In maart nam notaris Flor De Roeck afscheid als kerkmeester, 49 jaar had hij die taak vervuld. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jos. De Kerkraad besloot prijs te vragen voor voorzetramen ter bescherming van de glasramen.

  Op 4 oktober werd het jeugdhuis Ojé in de school aan de Dascottelei geopend.

  Op 9 oktober was er een grote brunch in het ter Rivierenhof. De verantwoordelijken voor de verenigingen waren toen: KAV: Jeanne De Lessine, KWB: Rudi Schrooyen, KBG: Jules Cuynen, KVG: Blanche Huygebaert, ziekenzorg:Willy De Backer, Chiro Icarus: Lies Maris, Gidsen 32ste St. Rita: Veerle Van Hoestenberghe, +13: Erik Peeters, ’t Pinkeltje: Lieve Feyen, Symphonie: Piet Verhees, Kerkkoor: Eugène Hendrickx, Uitvaartkoor: Margriet Weyns, Atelier teater: Jan Lenaerts, Davidsfonds: Jos De Roeck, Biljartclub: Jos Goyvaerts, Schaakclub: Joris Geefs, Tafeltennis: Rudi Geefs, Turnkring Amaryllis-Pax: Ward Wené en FC.Stabelino: Leo Smets.

  25 jarig bestaan van Atelier Teater. De jubileumvertoningen waren: Rorate Caeli van Lode Ansoms, regie Roeland De Meester, Een bruid in de morgen van Hugo Claus, regie Staf Van Regenmortel en Het Atelier van Gunzburg, regie Helga Botermans 

 • 1994

  Vanaf 1 januari was er geen avondmis meer op zondag om 18u.

  Er werden zes voorzetramen in polycarbonaat voor de glasramen van de kerk in de zijgevel links (kant Herentalsebaan) door de firma J. De Win uit Kontich geplaatst. Er werd in de kerk met een hoogtewerker geschilderd door Roger Decneuvel en Gie Siebers. Ons parochieel team werd erkend door onze bisschop.

  Op 25 maart had in onze kerk een Lenteconcert plaats ingericht door ons kerkkoor ten voordele van het orgelfonds. Martine De Craene, sopraan en Gilbert De Greeve, pianist, verleenden hun medewerking.

  Op 25 april was er terug de Doedemeedag.

  Op 4 juni mocht iedereen komen kijken naar de uitgevoerde werken in het Sint-Rochus-instituut.

  Gans de voorbouw en de speelplaats waren opgefrist. Op 26 juni werd het dertigjarig priesterjubileum van onze pastoor gevierd.

  Om 15 uur was er een misviering en daarna receptie op de speelplaats van Engelengaarde.

  Van 29 september tot 2 oktober werd 25 jaar Herfstfeesten gevierd.

  Wim De Groof werd jeugdpastor, hij werkte ook mee met jeugdhuis Ojé.

  Op 11 december werd Frans Lambrechts priester gewijd in onze kerk.

  De nachtmis werd bijgewoond door 4OO mensen!

 • 1995

  In januari overleed oud lid van de Kerkraad notaris Flor De Roeck.

  Onze pastoor werd bijgestaan door de paters André Leroy en Corry Bekers, diaken Leo Dierckx en Frans Lambrechts en Wim De Groof als medewerkers. Het PT bestond uit Jeanne Daems, Mariette Decneuvel, Louis De Ridder, Coleta De Cock, Agnes Cuynen, Stefaan Van Haperen en Erna Van Tichel.

  Er werden zes voorzetramen voor de glasramen van de kerk geplaatst langs de kant van de pastorie en het hoogzaal.

  Op 26 augustus overleed pastoor E. Hr. Luc Van de Wouwer. Op 31 augustus had de begrafenis plaats in onze kerk. Hij werd begraven achter onze kerk.

  In het najaar hadden gespreksgroepen plaats met als thema “Verder dan je neus”. Het hoogzaal was te klein om het koor te plaatsen. Er werden plannen gemaakt om het te vergroten maar ze werden nooit uitgevoerd.

 • 1996

  Op zaterdag 20 januari had het Concerto Italiano van Ziekenzorg plaats, Italiaanse Bel Canto en Folklore met Monica Orbanski en Frans Ebers.

  Op 10 maart vierde Ziekenzorg zijn 30 jarig bestaan met een eucharistieviering voorgegaan door bisschop Paul Van den Berghe, Jef Smets, deken J.P. Buelens en onze pastoor.

  Op 30 maart was er een optreden in onze kerk van het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen onder de leiding van Gereon van Boesschoten en organist Kamiel D’Hooghe.

  Op 22 april was er een brand in Familia waardoor ons parochiehuis heel zwaar beschadigd werd.

  Er werden een aantal voorzetramen in de zijgevel van de kerk geplaatst en op het hoogkoor.

  Het dak van de keuken van de pastorie werd hersteld. De deuren en de ramen van de pastorie werden vernieuwd. De Kerkraad besloot lid te worden van Monumentenwacht.

  KWB vierde zijn 50 jarig bestaan, en koos ter gelegenheid hiervan de Sint-Rochuskapel in de Waterbaan een grondige opfrisbeurt te geven. Jef Smeyers restaureerde het Sint- Rochusbeeld.

  Op 10 november vierde ACW haar vijftigjarig bestaan met een misviering om 9u30 in de kerk.

  Het P.T. bestond uit: pastoor E. Hr. Houtmeyers, de hulppriesters E. Hrn. pater Leroy, pater Corry Bekers en Frans Lambrechts en Mariette Braeckmans, Jeanne Bervoets, Louis De Ridder, Marc Dhondt, Coleta Decock, Agnes Cuynen, Erna Van Tichel en Stef Van Haperen. Jeugdpastor was Wim De Groof en Leo Dierckx was stagiair voor zijn opleiding tot diaken.  

 • 1997

  Op 24 mei Doedemeedag naar Scherpenheuvel met 130 mensen.

  Er was een open zaal weekend in Familia met rondleiding door de opgekuiste zaal na de brand op 21 en 22 juni.

  KAV vierde haar 85 jarig bestaan met als thema: in touw voor elkander.

  Plaatsen van de bovenste voorzetramen aan de ramen van de kerk.(554.261,00 Bef). Aanpassingswerken aan de elektriciteit van de kerk door W. Pasmans voor de keuring van de installatie. Na de inspectie van kerk en pastorie op 19 en 27 maart gaf Monumentenwacht een gedetailleerd inspectierapport over de staat van deze gebouwen. Er werd stormschade hersteld aan de kerk door de firma Beckers. (92.787,00 Bef) De gewelven werden proper gemaakt door vrijwilligers. Er werden herstellingen uitgevoerd aan de klokken van de kerk. Er werden nieuwe misgewaden aangeschaft.

  De Kerkraad bestond toen uit: Fik Marissens, voorzitter, Louis De Ridder, secretaris, Jan Henkens, schatbewaarder en de leden pastoor Fons Houtmeyers, Alfred Smeets, Karel Van de Velde, Mieke Burvenich, Paula De Smedt en Ward Wené.

  Vlarem II was onverbiddelijk, de blokhut stond er illegaal en moet afgebroken worden.

  Op 21 september na de mis van 9u30 werd de vernieuwde Sint-Rochuskapel ingezegend , Ze was gerenoveerd door KWB met als voortrekkers Roger Decneuvel en Charles Verduyckt.

  Fons Hendrickx coördineerde 13 jaar de Herfstfeesten. +13 kreeg een totaal nieuw bestuur met een oudercomité. De verantwoordelijken waren: Danny Smet, Danny Ghijs, Ronny Michelet en Louis Pieters.

  Op 12 oktober werd Frans Lambrechts ingehaald als pastoor van de O.L.Vr. parochie van Herentals. Frans was vier jaar actief geweest in onze parochie. Als afscheidsgeschenk bood de parochie priestergewaad aan.

  Vicaris E. Hr. Karel De Voght deelde mede dat er een werkgroep “Kerken in de stad” werd opgericht.

  Op 8 november werd pater Leroy gevierd omdat hij 15 jaar actief was in onze parochie en 80 jaar werd.

 • 1998

  Houtworm werd bestreden in het dakgebinte van de kerk. De weekkapel, de doopkapel en de kapel van het H. Hart werden geschilderd door vrijwilligers. De doorgang naar de sacristie moest hersteld worden wegens waterschade.

  Op 14 maart werd er ingebroken in de kerk. Op 27 maart was er een lenteconcert ingericht door het koor ten voordele van de restauratiewerken aan het orgel.

  In mei werd de blokhut afgebroken, het pleintje werd werfterrein.

  In juni begonnen de bouwwerken aan Familia.

  Op 1 september werd Steven Leyder aangesteld als jeugdpastor.

  De Atlasboekerij werd gesloten.

  KBG vierde zijn 45 jarig bestaan op 26 april met een eucharistieviering en een receptie. 

 • 1999

  Op het weekend van 29, 30 en 31 januari werd er gefeest ter gelegenheid van het totaal vernieuwde parochiehuis dat officieel terug geopend werd. In maart kon er terug vergaderd worden in ons parochiehuis. In april was er terug toneel.

  De glasramen van de kerk werden hersteld. Ze werden er uit genomen met een hoogtewerker en naar het werkhuis van De Ceukeleire Marc gebracht. De geluidsinstallatie van de kerk werd nagekeken. Er werden nieuwe microfoons geplaatst. Er werden ook herstellingswerken uitgevoerd aan het orgel door orgelbouwer Nysse en een nieuwe orgelbank geplaatst, maar een grondige restauratie was nodig. Vader en zoon Van de Lende zullen de restauratie van het orgel uitvoeren voor 970.000,00 Bef.(10 jaar stemmen inbegrepen).

  Op 30 mei werd 110 jaar parochie gevierd, misviering, receptie en terugblik op de viering van 100 jaar parochie.

  Ons Parochieteam werd terug voor 5 jaar bevestigd door de bisschop.

  Het gebouw van de Atlasboekerij werd verkocht aan de Stad Antwerpen.

  Op 22 september werd de tweede verdieping van het gebouw van ons parochiehuis in gebruik genomen.

  Het weekend van 29 en 30 november werd het pleintje achter ons parochiehuis opgeruimd.

 • 2000

  Op 13 februari was er een Millenniumviering in de kerk en werd er voor de kerk een Millenniumboom gepland. Een “Taxus Baccata”, een boomsoort die heel oud kan worden. Van deze boom moeten onze achter- achter- achter kleinkinderen nog kunnen genieten.

  Het P.T. bestond toen uit: pastoor Fons Houtmeyers, pater A. Leroy, Mariette Braeckmans, Nancy Janssens, Erna Van Tichel, Frank Van Haerenborgh en Louis De Ridder. Steven Leyder en Kim Dupon waren jeugdpastor.

  Na elf inbraken in de pastorie moest er wel drastisch ingegrepen worden. Het dak van de garage werd vernield en de ramen beter beveiligd, sommigen door er tralies voor te plaatsen. In het parochiehuis werd de tuin aangelegd en klinkers naast de veranda.

  Bij het kerkkoor volgde Cindy haar vader op als voorzitter.

  Eugène Hendrickx had het koor 40 jaar geleid.