1981 tot 1990

 • 1981

  Koster Roger Van den Ende ging met pensioen, hij was 40 jaar koster. Hij werd gevierd op 22 februari en opgevolgd door Willem Van de Weerd. Er werden nieuwe stoelen gekocht voor de weekkapel. Er werd een sierdeur aangebracht aan het tabernakel. Flor De Roeck en Frans De Cock kregen het ereteken van Diocesane Orde van verdienste met goud. De Kerkraad bestond toen uit: E. Cambré, voorzitter, R. Kerstens, secretaris, J. Henkens, schatbewaarder, L. Van de Wouwer, pastoor, De Ridder K., De Roeck Fl., Smeets A., J. Verharen en Fr. De Cock.

  In juli hadden vandalen stenen geworpen door het glasraam achterin links in de kerk. De kosten voor de herstelling door de firma Weygant uit Mechelen bedroegen 18.688 Bef. De jeugdbrigade vond de twee jeugdige daders, één familiale verzekering betaalde 9.344 Bef. Er waren toen 1108 kerkgangers.

  De Beheerraad van Familia bestond toen uit: Smeyers Maria, voorzitter, Georges Van Nueten, secretaris, Herman Hendrickx, financiën, Joris Rymen en Jos De Roeck na colectief ontslag van de vorige raad.

  Jan Van de Rijdt startte met een ploeg voor praktische klussen.

  Onderpastoor Mon Van Win verliet onze parochie en trok naar Hoboken. Omdat onze pastoor er nu alleen voorstond zou een Zuster mee communie uitreiken.

 • 1982

  Er waren herstellingen aan de kerkdaken door de firma Dolfijn. E. Hr. Fred Sels werd de nieuwe jeugdpastor van de Chiro.

  In Familia werd er een biljartzaal bijgebouwd, het café werd vernieuwd en de lang verwachte nieuwe toiletten kwamen er eindelijk.

  In april volgde Fik Marissens Frans De Cock op in de kerkraad.  

 • 1983

  Er werd een kruisbeeld aangeschaft dat opgehangen werd boven het altaar. De bliksem-afleider van de kerk werd hersteld door de firma Dolfijn.

  Pater Werner, Pater Leroy en E. Hr. J. Van Rompaey deden hun intrede als hulp voor onze pastoor in onze parochie.

 • 1984

  Op 6 mei werd het vijftigjarig bestaan van Chirojeugd Sint-Rochus gevierd. Het leidsterscorps zag er toen zo uit: Nancy Van Bergen, groepsleidster, Annick Van Bergen, An Goossens, Inge Goossens, Hilde Van den Ende, Hilde Boydens, Vera Janssens. Het leiderscorps: Patrick Smets, groepsleider, Bruno Lemmens, Patrick Van Belleghem, Steven Leenaerts, Peter Helsen, Dirk-, Walter- en Peter Wijnen. Fred Sels was de jeugdpastor. Ludo en Rita Van Haerenborgh de volwassenenbegeleiders van de meisjes. Paul en Linda Verheyden de volwassenenbegeleiders van de jongens.

  Vanaf dit jaar kwam men samen rond de bijbel onder de begeleiding van pater Leroy. Er werden herstellingen uitgevoerd aan het zijtorentje van de trap naar de toren. De zink werd hersteld aan de galmgaten van de toren.

 • 1985

  Op zondag 13 januari vierde onze pastoor zijn gouden priesterjubileum.

  Firma Aerts en Castrel voerde herstellingswerken uit aan het orgel. Er werd een nieuwe speeltafel geplaatst en gewerkt aan het luchtdruksysteem van de pijpen, omvorming van pneumatisch naar elektronisch.

  Op 14 september vierde pastoor Van de Wouwer zijn zilveren ambtsjubileum met luister, een plechtige mis werd gevolgd door een receptie in Engelengaarde. Ook onze bisschop was aanwezig. Pastoor Van de Wouwer wou geen persoonlijk geschenk maar nam wel een gift aan voor de behoeftigen en voor nieuwe liturgische gewaden.

  Atelier Teater vierde Liza Hendrickx die 40 jaar amateurtoneel achter haar rug had. Ze vierde dat met een glansprestatie in het stuk “Onder Ons” van René Verheezen in een regie van Fred Robion en won het Stadsfestival voor Liefhebberstoneel met “De Caribische Zee” door René Verheezen in een regie van de betreurde Luc Witvrouwen.

  De Paus bezocht Antwerpen.

  In Familia had INFO plaats, informatieve, namiddagen, Familia, ons verenigingsleven. Dertig verenigingen, werkgroepen en scholen stelden zich voor. De stuwende krachten waren Gie Siebers, Paul Swerts en Eric Peeters.

 • 1986

  Op 23 januari had een avond plaats rond “Pastorale samenwerking” Over eventuele samenwerking met andere parochies.

  De trapzaal van de pastorie werd geschilderd. Het trompet- en hoboregister van het orgel werd gereinigd.

  In juni was er een blikseminslag op onze kerktoren. Herstellingen aan de kerkdaken door de Dakwerken van Deurne. Er werd een aantal kerkruiten ingegooid.

  Men vierde 25 jaar Broederlijk Delen. Broederlijk Delen was gebaseerd op solidariteit, bewustmaking, financiële hulp, politieke en evangelische inspiratie.

  Op 23 maart overleed Emiel Cambré, voorzitter van de Kerkraad, 26 jaar lid. IJveraar voor onze parochie van het eerste uur in de Jongensbond, jarenlang dirigent van Symfonie Sint-Rochus en de zangkring Crescendo, lid van de parochieraad en het feestcomité. De Kerkraad bestond toen uit: Fik Marissens, voorzitter, Louis De Ridder, secretaris, Jan Henkens, schatbewaarder en de leden De Ridder Karel, De Roeck Flor, Smeets Alfred, Karel van de Velde, René Kerstens, De Smedt Paula en onze pastoor.

  Op 17 oktober overleed René Kerstens, lid van de Kerkraad, gewezen voorzitter van de Parochieraad en directeur van het Sint-Rochusinstituut.

  Stan Vranken gaf ontslag als voorzitter van de Parochieraad en Louis De Ridder volgde hem op. Het PT bestond toen uit: pastoor Van de Wouwer, Pater Leroy, L. Thoné, J. Rymen, E. Peeters, M. Beyaert, F. De Bie, C. Nyberg, L. De Ridder, B. Vranken en J. Henkens.

  Jeugdclub Totems stopte met de werking. TTK ’t Kelderke, Chiro, scouts en Familia waren de fortuinlijke erfgenamen. Er waren infodagen rond het verenigingsleven met standjes in Familia. De verenigingen stelden zich voor.

 • 1987

  Op 10 mei werd 75 jaar KAV gevierd.

  Chiro Sint-Rochus ging een fusie aan met Sorm.

  Op 5 juli woonde onze pastoor zijn laatste vergadering bij met de Kerkraad. Hij was 75 jaar en moest op rust gaan vanaf 1 september. Op 20 september nam onze parochie afscheid van zijn vijfde pastoor. In oktober was er nog geen nieuwe pastoor. Pater A. Leroy werd administrator.

 • 1988

  Op 3 januari werd E.Hr. Fons Houtmeyers aangesteld als zesde pastoor van onze parochie. De pastorie kreeg een grondige heropschik door een ploeg vrijwilligers uit Geel. Onze pastoor zorgde ervoor dat de tuin van de pastorie opnieuw werd aangelegd.

  In januari kreeg ook Atelier Teater zijn prijs voor de overwinning in het Stadsfestival voor Liefhebberstoneel van 1987. Ze kregen de gouden medaille voor de opvoering van: “Een dag uit de dood van Piet Snot” van Peter Nichols in een regie van Stan Van Regenmortel. Ze wonnen ook de prijs voor het mooiste decor.

  In maart zorgde een ploeg vrijwilligers voor herstellingen aan de galmgaten van de kerktoren. Ook werden er werken uitgevoerd aan de dakgoten van de kerk.

  Het P.T. bestond toen buiten onze pastoor uit: pater Leroy, Jeanne Bervoets, Willy De Backer, Mariette Braeckmans, Louis De Ridder, Coleta De Cock, Alfred Smeets, Agnes Cuynen, Julia Van Damme en Erna Van Tichel.

  Er werd gestart met de guldenboeken van de Sint-Rochusparochie. Het kerkkoor richtte Preludium concerten in.

  Herfstfeesten waren er op 29 en 30 september en 1 en 2 oktober.

  In december werden rode cocosmatten onder de stoelen in de kerk gelegd. Er werd een tabernakel voor de weekkapel en een ciborie aangeschaft. De geluidsinstallatie van de kerk werd verbeterd.

  Op 16 december had in onze kerk een jubileum kerstconcert van TIB plaats met ondermeer de uitvoering van de Gloria van A. Vivaldi.

 • 1989

  Er woonden toen 9000 mensen op onze parochie. Er waren toen 562 kerkgangers.

  Op 7 januari had het traditionele nieuwjaarsconcert van Kon. Symphonie Sint- Rochus plaats.

  Op 22 februari werden de glasramen van de zijbeuk van de kerk en de winterkapel fel beschadigd door het ingooien met stenen door vandalen. Hr. Anseel zorgde voor de reparaties. Als gevolg hiervan werd draad aangebracht voor de ramen.

  Ontslag van koster organist Willem Van de Weerd, opzegperiode tot 30 april 1990, de taak van koster werd verder vervuld door vrijwilligers. Er waren herstellingen aan de verlichting van het kerkuurwerk en de luidinstallatie van de grote klok. Cloc–o-matic verving de versleten luidinstallatie.

  Er waren herstellingen nodig aan het kerkorgel o.a het voetklavier. Het kerkkoor richtte een Orgelfonds op. Men startte met Postludium concerten. Dr. Van Herck, lid van de Kerkraad overleed en werd opgevolgd door Ward Wené.

  Het dak van het huis waarin de Atlasboekerij was onder gebracht werd hersteld voor 106.000,00 Bef.

  Het weekend van 27 en 28 mei werd 100 jaar parochie gevierd.

  Op 25 juni was er het zilveren priesterjubileum van onze pastoor. Om 10u misviering, daarna receptie in Familia. In juli werden brandblusapparaten geplaatst in de kerk en, de pastorie.

  De doopvont werd uit de doopkapel achteraan rechts in de kerk vooraan bij het altaar geplaatst. In oktober werd de verwarmingsketel van de kerk hersteld.

  Op 13, 15, 22, 23 en 29 november waren er in Familia vijf avonden over het parochieleven en de toekomst. Op 18, 24 en 25 november bracht Atelier Teater aangrijpend “De lege cel” van René Swartenbroeckx in een regie van Chris Embrechts.

  Vanaf 1 december was er de Rolletjeskerk. In de kerk was er ook een kerstconcert met ons koor en het koperensemble van Theo Mertens.

  Op 23 december werd Jan Jacobs diaken.

 • 1990

  Er werden herstellingen uitgevoerd door vrijwilligers aan de raampjes van de zolder van de kerk. Er was stormschade aan de kerk en de pastorie (100.000,00 bef). De dakgoten van de pastorie waren aan vervanging toe.

  Op 4 april werd door de parochie een grond aangekocht in de Karel Govaertsstraat.

  De stad Antwerpen was bereid het dodenhuisje van het kerkhof te verkopen aan vzw Familia voor 250.000,00 Bef.

  In april was er ook een actie ten voordele van de kindertehuizen van Moeder Teresa in India. De actie werd afgesloten op 6 april met een Lenteconcert in onze kerk waar vele mensen belangeloos aan meewerkten.

  Op 3O april ontslag van Willem Van de Weerd als koster. De loonkost drukte te zwaar op het budget van de Kerkfabriek.

  De heren Genéz, René Ducheyne, Fons Peeters en mevrouw Jacqueline Martens namen daarna de kostertaak op zich.

  Op 24 juni werd Jan Jacobs priester gewijd in onze kerk.

  Wim De Groof was verantwoordelijk voor de jeugdpastoraal tot 1995.

  Op 22 oktober had een doorlichting van de parochie plaats door zeven werkgroepen.

  Vrijwilligers herstelden en schilderden de beelden van de kerststal terug op onder leiding van Jef Smeyers en maakten ook een nieuwe kerststal.

  Er werden schuttingen in de galmgaten van de kerk vernieuwd en draad aangebracht om de duiven uit de toren te houden.

  Er waren toen nog elk weekend 58O kerkgangers.