1971 tot 1980

 • 1971

  Een der kerkklokken hing schuin in de stoelen. De bouten waren gelost. De herstelling gebeurde door de firma Beliard Murdoch.

  Na twee jaar voorbereiding ging men van start met de parochieraad. Hierin waren alle verenigingen van de parochie vertegenwoordigd. Zij konden hun stem laten meeklinken in het advies voor het beleid. Er waren toen 10188 parochianen. 

 • 1972

  Er werden bijkomende herstellingen aan de schildering van de kerk uitgevoerd. (75% op kosten van de firma Verpoorten).

 • 1973

  Oprichten van een werkgroep Kerkfabrieken in Deurne. De voorganger van het Centraal Kerkbestuur was geen lang leven beschoren. Er werden werken aan het orgel uitgevoerd door de firma Pels.

 • 1974

  Onderpastoor Luc Lemaire verlaat onze parochie om ontwikkelingswerk te gaan doen in Peru. Het vocaal ensemble Canticorum werd opgericht met als dirigent Gina De Vleeschouwer. Er waren terug werken aan het torenuurwerk.

  De weekkapel werd in orde gemaakt, geschilderd, elektriciteit en vloerbedekking. Er werd een credenstafel aangeschaft voor de weekkapel. Er werden velouren gordijnen aan de ingang van de weekkapel geplaatst. Aan de achtermuur werd een kruisbeeld en de beeldjes van de vier evangelisten uit de vroegere preekstoel aangebracht.

  Het tabernakel van de kerk werd hersteld.

  Het stoelgeld werd verhoogd naar 2,00 Bef.  

 • 1975

  De muziekcassette deed haar intrede in de vieringen.

  De Kerkfabriek startte met het opmaken van een inventaris. Er waren herstellingen aan het metselwerk van het Sint-Rochuskapelletje in de Waterbaan. Kosten 5000 Bef. De heemkundige kring knapte het op en schilderde het opnieuw.

  Uit de Chiro groeide een nieuwe werking de Jongerenkerk. Een groep jongens en meisjes die de jongerenviering verzorgde. Onderpastoor Mon Van Win startte dit initiatief maar hierbij mogen we zeker Coleta De Cock niet vergeten. Later kwam jeugdpastor Fred Sels. Begin dit jaar werd er gestart met kindvriendelijke misvieringen. Hiermee greep men, onbewust terug naar een gewoonte van pastoor Coveliers, die toen al tijdens de 8u mis deze toegankelijker wilde maken voor kinderen en vanaf de preekstoel elk misgedeelte verklaarde.

  Op 19 oktober werd pastoor Holthof gevierd. Er werden plannen gemaakt om de bibliotheek mee in Familia onder te brengen. Het plan van architect J. Sels kwam nooit uit de studiefase.

  De Raad van Beheer van Familia bestond toen uit: Jan Vermeulen, Jos Van Doren, Kamiel De Winter, Jos Goyvaerts, Jos De Roeck, Jo Geeraerts en onze pastoor.

 • 1976

  De overheid legde op een controle kaart voor het energieverbruik in de kerk bij te houden. De trap naar de verwarmingsinstallatie van de kerk werd hersteld.

  Er was een duivenplaag op de kerkgewelven. De duiven werden verjaagd en de gewelven afgesloten.

  De Gemeentelijke Dienst Brandbeveiliging keurde de grote zaal van Familia af. Jos Scholiers was de uitbater van het café. In oktober waren er 1033 kerkgangers.

  De wedde van de koster drukte heel zwaar op de rekening 1976 van de Kerkraad. 

 • 1977

  Er kwam terug een vraag om naast de pastorie een nieuw lokaal voor de meisjeschiro te bouwen in combinatie met een catecheselokaal. Nu kwam de vraag van de Chirovrienden. Het bleef bij een vraag. De klankinstallatie van de kerk werd aangepast. Er waren noodzakelijke werken aan de dakgoten van de kerk en verfraaiingswerken aan de feestzaal van Familia. De zaal behoorde toen tot de mooiste van het Antwerpse.

  Deze werken waren mogelijk door het verkopen van een parochiële grond aan de Dascottelei voor 2.000.000 Bef. Het parochiehuis kon zich nooit zonder steun van de parochiële werken bedruipen. De Beheerraad bestond toen uit: Jo Geeraerts, voorzitter, Ivo Meeussen, secretaris, Jos Van Doren, penningmeester, Jos De Roeck, juridisch raadgever, Louis De Ridder, econoom, Kamiel De Winter, technisch raadgever en Marc Jouckes, kontrole debiteuren.

  Er werden verbouwingswerken aan de keuken van de pastorie uitgevoerd. Kosten 150.000 Bef.

  In oktober en november werden er gedurende vier jaar avondcauserieën georganiseerd. Heel wat ronkende namen kwamen spreken en er was zelfs een primeur. De avond dat Godfried Danneels kwam spreken, werd hij net bisschop van Antwerpen benoemd. De organisatie gebeurde door de parochieraad.

  De kerkraad bestond uit: Edm. Mees, voorzitter, Fr. De Cock, secretaris, G. Deluyker, schatbewaarder, Em. Cambré, Ch. De Ridder, J. Verhaaren, Fl. De Roeck, J. Vermeulen en onze pastoor. De Parochieraad bestond uit: R. Kerstens, voorzitter, F. Janssens, secretaris,W. Bervoets, Em. Cambré, Fr. De Cock, J. Van Hoorenbeeck, Alf. Hendrickx, M. Maes, L. Thoné, D. Bombeke, Zuster Maria, A. Haling, J. Peeters, B. Heughebaert, M. De Bosscher, J. Delhaye, W. Soete, A. Michiels, H. Van Mechelen, P. De Roeck, G. Deluyker, J. Dandois, J. Vermeulen, G. Delafaille en J. Reymen en de parochiepriesters.

  Atelier Teater kon nu terug toneel spelen in de vernieuwde Familia zaal. Het was een prettig weerzien met “Wittebroodsweken” van Paul Helwig in een regie van Marleen Moris.

 • 1978

  Op 17 januari overleed in de Sint-Augustinuskliniek in Wilrijk op 76 jarige leeftijd E.Hr. Aarts, “Lindekruis”, ziel van den Bond, ontwerper van de belofte, vlaggengroet en strijdkreet.

  Op 6 februari verscheen een extra nummer van Daco, “ Het Pastoraal team”, daarin werd een eerste duidelijke beleidsoptie geformuleerd rond het Pastorale Team, geldend voor het bisdom Antwerpen. Mgr. G. Danneels was toen nog bisschop van Antwerpen.

  Men kreeg geen bouwvergunning voor de geplande jeugdlokalen naast de pastorie. Er werd een nieuw plan opgemaakt om de bestaande Chirolokalen te verbouwen.

  In januari werd ook voor het eerst de vraag gesteld of er geen vrouwen in de Kerkraad mochten/konden opgenomen worden. René Kerstens verving Jan Vermeulen (overleden) in de Kerkraad.

  Er waren nog zeven missen op een weekend: zaterdag 17 en 19u. Zondag 8u30, 10u, 11u, 12u en 18u.

  Het gemeentebestuur verhoogde de woonstvergoeding voor de pastoor van 20.000,00 Bef. naar 40.000,00 Bef.

  In juli bracht de Kerkraad hulde aan dhr. Edm. Mees, overleden. 50 jaar was hij lid geweest van de Kerkraad en 30 jaar voorzitter. Louis De Ridder was zijn opvolger.

  Er waren spanningen tussen ’t Kelderke en Familia. Chris Peeters en Rudi Geefs waren toen de verantwoordelijken voor ’t Kelderke.

  Voor het eerst jeugdteater bij Atelier Teater met “de kleine nar”. Het sloot ook met brio het Teaterfestival van Deurne af met de blije parabel “Harten, twee, Harten, drie” van Paul Rodenko in een regie van Lode Blommaert.

 • 1979

  Op 30 juni begonnen de Chirovrienden, leiding en oud-leiding eigenhandig aan de afbraak van de oude meisjeslokalen in de Karel Govaertsstraat achter Familia. Op 2 oktober kon de ruwbouw van de nieuwe lokalen starten. Op 4 november had de eerste steenlegging plaats door architect Angst. Een achttal mensen volgden een opleiding om mensen te begeleiden bij de stappen naar het doopsel toe van hun kleintje. De werkgroep doopselcatechese was geboren.

  In juli was er een voorstel van onderpastoor Van Win om in de pastorie Vietnam- bootvluchtelingen op te nemen. Men zag dat niet zitten, wel wou men een fonds vormen door speciale omhalingen en peterschap om een familie te huisvesten. Gedacht werd aan een appartement boven de boekerij.

  Op 18 november vierde het Vocaal Ensemble Canticorum haar eerste lustrum. Het ensemble luisterde de 10u mis op.

  Op 24 november was er een Lustrumconcert in Familia met medewerking van de Dansgroep An Slootmaekers, Inge Kinnie,viool, Ria Baptist, Klavier en het consortium Don Bosco.

  Er werden lekken hersteld aan het dak achteraan in de kerk, links en rechts door de firma Dolfijn. Er werd een keuken gebouwd in Familia. 

 • 1980

  Het Parochieteam werd opgericht als schakel tussen parochianen en geestelijkheid. Het moest representatief zijn voor gans de parochie.

  Op 20 april werd het zilveren priesterjubileum van Mon Van Win gevierd in de mis van 11u opgeluisterd door de Jongerenkerk. Daarna was er een receptie in Engelengaarde.

  Op 11 mei werden de nieuwe meisjes Chiro lokalen ingehuldigd door hun proost onderpastoor Mon Van Win. Er werden herstellingen uitgevoerd aan de daken van kerk en pastorie.

  Er was brandstichting in het portaal van de kerk. De firma Nelis herschilderde het portaal van de kerk. Er werden nieuwe halogeenlampen geplaatst voor de verlichting van de kerk.

  Frans De Cock trad af als voorzitter van de Kerkraad en werd erevoorzitter benoemd. Miel Cambré werd de nieuwe voorzitter.

  De geldkist verdween uit de sacristie met het geld van de omhalingen voor Sint Vincentius. De dader werd gevat, maar het geld kwam niet terug. Frans Broeckx maakte gratis nieuwe geldkisten.

  Als apotheose van het toneelfestival van Deurne bracht Atelier Teater “een geur van bloemen” van James Saunders in een regie van Leon Van de Weyer. Vermoedelijk wel de sterkste prestatie die Atelier Teater in zijn vrij lang bestaan voor het voetlicht had gebracht.

  Architect Sels tekende een plan voor veranderingen aan Familia.

  Luc Bultheel nam ontslag als uitbater van Familia.