1961 tot 1970

 • 1961

  10 maart was een historische dag. Jongensbond en Madeliefjes sinds 1934 onze jeugdbewegingen gingen over in Chiro en sloten aan bij het verbond. In mei bepaalde de Minister van Justitie dat er geen verdeling van gemeenschappelijke goederen diende te geschieden met de filialen kerk van de H. Pius X te Deurne.

  Er was een plan voor herstellingswerken aan de toren met een voorstel om de kosten voor de helft door de overheid te laten dragen. De architect van de provincie zou een bestek opmaken.

  De toneelzaal in Familia werd opgefrist. De biljartclub werd opgenomen in de Familiafamilie.

  Er was een misweek van zondag 17 tot zondag 24 december.

 • 1962

  Er waren toen 2665 kerkgangers. In januari gaf het gemeentebestuur gunstig advies over het door de Gouverneur opgemaakte bestek voor de werken aan de kerktoren. Aan de zijbeuk van de kerk, noord- oostkant, moesten schaliën dringend vervangen worden wegens kans op loskomen bij stormweer. Afleidingsbuizen, haken en boensels werden nagezien en grotendeels vervangen. In oktober werden werken aan de toren uitgevoerd. Symphonie Sint-Rochus bestond 35 jaar en werd Koninklijk.

  De traditionele Vlaamse kermis werd Zomerfeest tot 1969. Ze verhuisde van Familia naar de school in de Van den Hautelei.

  Op 21 december vroeg de bisschop de oprichting van de hulpparochie van de Heilige Lodewijk van Montfort. Onze parochie gaf de volgende motivatie: de groeiende bevolking van de wijk Muggenberg, de afstand tot de omliggende kerken, de hulpparochie werd alleen afgenomen van het grondgebied van Sint-Rochus en dat een kapel al jaren dienst deed en het bewijs leverde van de noodzakelijkheid.

 • 1963

  Op 13 juni vierde de Christelijke Bond van Gepensioneerden zijn tienjarig bestaan met een groot banket in Tyrolerhof in aanwezigheid van E. Hr. Monseigneur R. Raes.

  In juli werden de werken aan de toren beëindigd. De verwarming van de kerk gebeurde nog steeds met gas, men wou het systeem veranderen maar had geen financiële middelen.

  De ochtendmis in de week van 6u30 werd verplaatst naar ’s avonds 19u.In oktober werd een watervat op poten en een waterkruik aangekocht voor de doopvont, zodanig dat mensen zich altijd van doopwater konden voorzien. Er werd geklaagd over de onregelmatige aanwezigheid van de misdienaars. Men zocht naar oplossingen om hieraan te verhelpen: uitstappen, geschenken, betaling volgens de aanwezigheid. Men koos om de misdienaars 1 Bef. per mis te betalen. De sacristie werd geschilderd en nieuwe vloerbekleding gelegd. De grote bomen naast de kerk werden gesloopt en jonge nieuwe bomen gepland.

  Er was toen een parochiaal comité dat als volgt was samengesteld: Kerkkoor: Eug. Hendrickx, Bond van het Heilig Hart: mannen, Fr. De Cock, vrouwen, Mit Wené, Kinderheil: Hendrickx, Sociale werkploeg, Hyppolite Wené, Sint-Rochusinstituut Fr. Baeyens, Engelengaarde, Zuster Maria Maurilla, Jongenschiro, Gerard Heyckers, Meisjeschiro, Agnes Marissens, turnkring Amaryllis, Gaston Delafaille, turnkring Pax, Staf Peeters, KWB, Jos Delhaye, landbouwers- en Tuindersgilde, Jan Vermeulen, KAV, Maria De Bosscher, E.K.-moeders, Hasaers, Marialegioen, Aarts, Atlasboekerij, Maria Peeters, Ouderdomsgepensioneerden, Van de Meersche, Familia, Jos Goovaerts, Zangkring Crescendo, Guy Caes, Symphonie Sint-Rochus, Pierre Verhees, Toneelkring Opgang, Pierre Sijbers, Biljartclub, Hr. Stas, KVG, Maria Peeters, Milac, Jan Van de Rijdt, Domus Dei, René Kerstens, koster, Roger Van de Ende, secretariaat, Van Peel, gildenhuis, Alfons Geeraerdts, Foroc, Hr. Groffen, Stabelino, Hr. Smets, Kerkraad, Edm. Mees, ’t Pleintje, Philoméne Van den Berg en Cor Wembacher, toegevoegd: Hrn. Van Baerle, Smeyers, Smeets en de parochiepriesters.

 • 1964

  In maart bestond de zangkring Crescendo dertig jaar. Op 8 juni besloot de Kerkraad een nieuwe verwarmingsinstallatie aan te leggen in de kerk. Het opgemaakte lastenboek door dhr. Herelixka werd goedgekeurd. Daar er vroeger een verwarmingsinstallatie met warme lucht werd aangelegd maar deze reeds vele jaren buiten dienst was werd besloten deze installatie aan te passen en uit te breiden.

  In oktober werden de biedingen voor deze werken geopend. Ets. Boogaerts uit Brussel: 371.150,00 Bef., PVBA Dep uit Herentals: 386.000,00 Bef., PVBA air control uit Deurne: 395.700,00Bef., PVBA Mark uit Malmedy: 396.000,00 Bef. De Kerkraad koos in overleg met dhr. Herelixka voor Dep uit Herentals.

  Toen waren er nog zondagmissen om 7, 8, 9, 10, 11.30 en 18u. Zij werden bezocht door 3091 kerkgangers. 

 • 1965

  In juli werd het uurwerk van de kerktoren terug in dienst gesteld via een moederklok. E.Hr. Pastoor stelde voor centrale verwarming op de pastorie aan te leggen. De verwarming van de pastorie gebeurde tot dan met kolenkachels. Dhr. Herelixka werd gevraagd een ontwerp te maken.

  De schouw van de verwarmingsinstallatie van de kerk moest hersteld worden, kostprijs 17.490,00 Bef. Er waren ook kosten aan de klokken; 18.603,00Bef. Het bestek voor de verwarmingsinstallatie van de pastorie bedroeg 280.000,00Bef.

  Er werd een altaar en een plastieken altaarlessenaar voor de weekkapel, een hostieschaal en een wierookvat met schepje aangeschaft.

  Op 13 november vierde de turnkring Amaryllis haar 15jarig bestaan met een groots opgezet turnfeest in de Arenahal in Deurne

 • 1966

  Op 15 januari gaf de Kerkraad toelating om eventueel lokalen te bouwen op de grond gelegen tussen de pastorie en het kerkplein. (95 m2 groot, 19 x 5 m) Er was in die periode een idee om catecheselokalen vlak naast de pastorie te bouwen, maar het idee is niet van de grond gekomen. Het Gemeentebestuur wou tussenkomen voor de kosten van het aanleggen van centrale verwarming in de pastorie. Zij stelden echter als voorwaarde dat er een overdracht van het gebouw aan de gemeente gebeurde. De Kerkraad nam toen daarover geen beslissing.

  Na heel wat beraad moest uiteindelijk een stemming de beslissing brengen over het al dan niet overdragen van de pastorie aan de gemeente.

  Met één stem verschil werd er gekozen om de pastorie zelf te behouden. De Kerkraad was van oordeel dat er met de Gemeenteoverheid moest gepraat worden over het toekennen van een vergoeding voor de huisvesting van de pastoor.

  Er waren toen zondagsmissen om 7u, 8u, 9u, 10u, 11u en 12u.

 • 1967

  In maart ging de Kerkraad een lening aan van 250.000,00-Bef. bij het Gemeentekrediet voor de centrale verwarming van de pastorie.

  Onder impuls van onderpastoor Paul Scheelen namen enkele chiroleiders het initiatief te starten met een jeugdclub. Er werd gestart in de omgebouwde kelder van Familia, de naam ’t Kelderke lag dus voor de hand.

  Op 12 mei werden de werken voor de verwarmingsinstallatie van de pastorie toegewezen aan J. Timmermans, Herentalsebaan, Deurne voor 212.270,00 Bef. Daardoor werd de lening bij het Gemeentebestuur beperkt tot 200.000,00 Bef. Het Gemeentebestuur ging akkoord om jaarlijks een woonvergoeding van 20.000,00 Bef. toe te kennen.

  Koster Roger Van den Ende was 25jaar in dienst.

  In juni kwam op de Kerkraad ter sprake of het niet wenselijk zou zijn een weekkapel in te richten in de linkse sacristie om in de winter brandstof te besparen.

  Er was glasbreuk in het raam op het hoogkoor. Daardoor konden de mussen in de kerk en maakten ze nesten op het hoogzaal. 

 • 1968

  In januari gaf de provincie 10% subsidie voor de verwarmingsinstallatie van de pastorie.

  Er werden wandaden begaan in- en rond de kerk, offerblokken beschadigd, ruiten ingegooid, tijdens de avondmis in de week de klokken doen luiden en de elektriciteit uitschakelen. De Kerkraad besloot aangifte bij de politie te doen.

  Het altaar werd vast op een podium midden in het kruis van de kerk geplaatst. Daarvoor stond het op die plaats op een podium in twee delen die weggereden konden worden. Begin van dat jaar gingen ongeveer 80 mensen de dialoog aan over actuele onderwerpen. De ondertoon van deze gesprekken was gericht op de christelijke verantwoordelijkheid in die tijd. Een aantal van de deelnemers werd catechist.

  In april kwam bij de Kerkraad het idee op om tegen 1970, jaar wanneer het 75 jaar geleden was dat de kerk geconsacreerd was, deze te herschilderen. Men ging prijs vragen bij de firma Verpoorten uit Wiekevorst. Tevens wou men het kerkportaal, de verlichting van de kerk en de geluidsinstallatie aanpassen en de predikstoel wegnemen.

  Er werd een nieuwe toneelgroep in onze parochie opgericht Atelier teater. De vernieuwing in de theaterwereld zorgde ervoor dat enkele theaterrotten het toneelleven een ander elan wilden geven. Hun eerste productie was “De reiziger van Forceloupe” in een regie van Leo Laerenbergh. Jo Geeraerts bleef 14 jaar voorzitter.  De doorgang naast Familia werd dichtgebouwd, de kelderverdieping werden lokalen voor het Pleintje en de bovenverdieping vergader- en catecheselokaal.

  Het bestek opgemaakt door de firma Verpoorten voor de schildering van de kerk bedroeg 525.980,00 Bef. Onder impuls van onderpastoor Paul Scheelen werden de Chirovrienden opgericht. 

 • 1969

  De werkgroep onthaal werd opgericht. Men bezocht nieuwe inwoners van de parochie en werkte aan de parochiefolder. De verzekering voor pastorie en kerk werd aangepast.

  In januari besloot de Kerkraad een tweede prijs te vragen voor de schildering van de kerk aan de firma Bressens. Over de andere werken in de kerk zou men raad vragen aan pater Jeroen, architect.

  Er waren twee kinderkoren: de Merels en de Lijsters.

  Er veranderde wat in Vlaamse kermis land. Van zomer- ging het naar herfstfeesten. Symphonie Sint-Rochus en zangkring Crescendo voerden de Rubenscantate uit van Peter Benoit. 

 • 1970

  Viering 75ste verjaardag inwijding van de kerk, een zeer speciaal jaar! Onze kerk werd geschilderd door de firma Verpoorten. Dhr. Broeckx vernieuwde het portaal van de kerk. (200.000,00 Bef.) De verlichting in de kerk werd vernieuwd door Piet Verdonk. De preekstoel werd weggenomen. Er werden 365 nieuwe kerkstoelen in de kerk geplaatst. Het altaarpodium werd opgesmukt. Er werd een O.L.Vrouwbeeld aangeschaft voor de weekkapel.

  Op 15 november had dan de viering plaats. De plechtige mis om 11u werd voorgegaan door J. V. Daem bisschop van Antwerpen. Om 12u waren er toespraken en een receptie in Familia. De Kerkraad was toen als volgt samengesteld: Mees Edm.,voorzitter, De Luyker, schatbewaarder, De Cock, secretaris en de leden dhrn. De Roeck, Wené, Peeters, De Ridder, Cambré en Vermeulen. Intussen was het aantal kerkgangers gedaald tot 1657. Leken namen de taak van pastoor en onderpastoors over voor de vernieuwde catechese, onderpastoor Pros heylen, juf. Philomène en Mevr. Maes waren de grote bezielers. Hieruit zou later ook de +13 werking ontstaan. Er was brand in het jongens chirolokaal achter de school.