1941 tot 1950

 • 1941

  Roger Van den Ende volgde koster Baute op. Er werd 10.000 kilo antracietgruis aangekocht voor de verwarming van de kerk.

   

 • 1942

  Op 13 april verscheen er een schrijven van Gouverneur Jan Grauls dat meldde, dat tijdens de oorlogsperiode de vernieuwing van de kerkfabriekraden en van de burelen van de Kerkmeesters niet moest gebeuren. Dhr. Onckelinckx volgde dhr. Tiggelovend op als suisse of kerkwachter.

  De Propagandisten van het parochieblad werden opgericht. 

 • 1943

  Op 20 maart overleed de Voorzitter van de Kerkraad Jan Van Looveren, hij werd geboren op 4 november 1862. Edmond Mees werd waarnemend voorzitter.

  Wegens de voortdurende luchtaanvallen werd er besloten een nooduitgang te maken in de kerk. Men stelde voor in de kleine kapel achteraan links in de kerk het altaar weg te nemen om eventueel een vlotte evacuatie mogelijk te maken. Ook langs de doopkapel moest men de kerk vlot kunnen verlaten.

  Op 25 mei kwam er een brief van de Duitse overheid waarin melding werd gemaakt dat de klokken zouden weggenomen worden door de firma Van Campenhout uit Haren-Noord. Wat ook gebeurde. Op 3 oktober stelde de Kerkraad officieel vast dat op bevel van de bezettende overheid de twee grootste klokken uit de toren weggenomen waren. Dhrn. De Meyer en Govaerts werden belast met het opmaken van een bestek aangaande de hierdoor veroorzaakte schade.

  Er werd ook een aanvraag ingediend voor de erkenning van een derde plaats van onderpastoor, redenen: groeiende bevolking van de parochie tot 15.000, aantal dat nog jaarlijks groeide, en de uitgestrektheid van het grondgebied. Tot hiertoe waren er maar twee plaatsen wettelijk erkend. De parochie kon niet behoorlijk bediend worden zonder een derde onderpastoor.

 • 1944

  Onze derde klok werd door de bezetter uit de toren opgeëist. In april werd een raming gemaakt van de kosten veroorzaakt door het wegnemen van de klokken uit de toren, 2615 Bef. voor de eerste twee klokken en 3670 Bef. voor de derde klok.

  Het Sint-Godelieve-tehuis werd geteisterd door een V-bom ingeslagen aan het Mestputteke. Op 31 oktober was er een V-bom inslag in de Sint-Rochusstraat, kerk en pastorie werden beschadigd. Pastoor Holthof verhuisde tijdelijk naar het huis van A. Aerts, Sint-Rochusstraat 50. Diensten in de kerk waren niet meer mogelijk. Van november tot 1 juli 1945 werd de turnzaal van het Sint-Rochusinstituut omgevormd tot noodkapel.

  Het tienjarig bestaan van Jongensbond en Madeliefjes is in stilte voorbij gegaan.

 • 1945

  In maart werd de Kerkraad in kennis gesteld van het schrijven van de Hr. Gouverneur van 19 januari 1945 over wat er moest gebeuren in verband met de beschadigingen veroorzaakt door de bombardementen aan kerkgebouwen. Notaris Flor De Roeck werd benoemd tot lid van de kerkraad als opvolger van Jan Van Looveren die overleden was. In april gaf de Kerkraad architect Sels de opdracht een lastendossier op te stellen voor de oorlogsschade aan kerk en pastorie. Voorlopige werken: 222.176 Bef.

  In juli was er een aanbod van dhr. Libeer,  conservator van het Sterckshofmuseum, om een kleine klok, voortkomende van een beiaard, in bruikleen te geven. Jos De Meyer kwam met een ander voorstel, namelijk het geluid van klokken via een pick-up en het plaatsen van luidsprekers na te bootsen. Na het uitvoeren van proeven werd dit voorstel aangenomen.

  Op 20 september werd E. Hr. Jaap Tol onderpastoor, hij zou later de eerste pastoor worden van de parochie van Lodewijck van Montfort. In oktober werden de heiligenbeelden terug in de kerk geplaatst. Er werden reeds heel wat werken uitgevoerd in verband met de oorlogsschade. Het was een vruchtbaar jaar voor de verenigingen. Oprichting van de parochiële kring Familia, toneelkring K.T.Opgang, de Sociale Werkploeg, ping-pong club Meteor en de Vlaams Katholieke Studerende Jeugd Christofoorburcht.

  .

 • 1946

  Uitvoeren van grote herstellingen aan de kerk, vooral aan de daken en de torenspits. Het Missale Romanum werd aangeschaft. De Kerkraad was als volgt samengesteld: Edmond Mees, voorzitter, Hardouin de Chaffoy, schatbewaarder, Edward De Ridder, secretaris, E.Hr. Holthof, pastoor en de leden Jos Hendrickx, Gust Govaerts, Jos De Meyer, Johannes Van Looveren, Flor De Roeck en Hyppolite Wené. In die jaren werd er enorm gewerkt aan de kerk met grote inzet van de leden van de Kerkfabriek. In maart bedroegen de bedragen van de oorlogsschade toen al 328.917,15 Bef. Dit bedrag was betaald door geleende gelden, voorgeschoten gelden of giften. In april waren er klachten over de reinheid van de kerk. Er werd een schrijven naar de koster gericht omdat hij voor de organisatie hiervan verantwoordelijk was. De Kerkraad aanvaardde niet het voorstel om een paar kleine klokken in leen te krijgen van de hoofdkerk van Antwerpen die zich toen in Berchem bevonden. Men wou wachten op de gelegenheid om definitief nieuwe klokken te kunnen aanschaffen.

  De uurwerken op kerktoren werkten niet meer sinds de oorlog. Jos De Meyer moest nakijken wat er moest gebeuren. De Kerkraad legde een nieuwe datum vast voor de processie, namelijk de zondag na O.Hr.Hemelvaart.

  De pastoor meldde dat een persoon bereid was om een H. Hart en een O.L.Vrouw te schilderen op de muren in de kruisbeuk van de kerk naast de kapel van O.L.Vrouw en St.Jozef. Maar de kostprijs was niet bekend. Ook de kachels waren tijdens de oorlog uit de kerk gehaald dus moesten er nieuwe worden aangeschaft. De speelschare “Erica” werd opgericht.

  Onderpastoor E. Hr.Aarts, stichter van de Jongensbond en Madeliefjes werd leraar in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen.  

 • 1947

  De herstelling van het dak van de pastorie werd door de Kerkraad besproken en de uitvoering werd goedgekeurd. De Raad werkte ook aan het administratief dossier om de weggenomen klokken te vervangen. De herstellingswerken van de oorlogsschade waren toen al opgelopen tot 600.000,-Bef. Er werden grote sommen voorgeschoten door onbaatzuchtige personen zonder interest.

  De bibliotheek verhuisde naar het Sint-Rochusinstituut.

 • 1948

  In januari werd er een raming gemaakt voor het vervangen van de drie klokken. In 1947 en 1948 werd de kerk verwarmd met mazoutkachels. Alfons Govaerts en Jos De Meyer deden jaarlijks een nazicht in verband met de uit te voeren werken aan de kerk.

  Oprichting van de Eerste Vrijdagbond, jonge vrouwen “Lenteweelde” en de Christelijke Middenstandsbond. 

 • 1949

  In maart was er de aanbesteding voor de klokken en een dossier samengesteld voor de glasramen. Het derde ontwerp werd eindelijk door het bisdom en de commissie aangenomen. Op 3 april nam Hardouin de Chaffoy ontslag als schatbewaarder van de Kerkraad. Hij werd erelid van de Fabrieksraad. Edmond Mees, voorzitter, Jos Hendrickx, schatbewaarder, Frans De Cock, secretaris. Toewijzing van de aanbesteding voor de drie klokken in vervanging van deze door de vijand geroofd. Gieters door het ministerie aangeduid. M. Michiels, Doornik: 210.500,-Bef., G. Slegers, Tellin 214.000,-Bef.Fr. Sergeys, Leuven deed geen bieding. Het werk werd toegewezen aan M. Michiels.

  De elektrische verlichting van de kerk moest dringend nagekeken worden, vooral op het hoogkoor.

  Er werd besloten om het kapelleke in de Waterbaan te restaureren. De verwarming van de kerk zou in de toekomst gebeuren door warme lucht. Wegens brand bij de klokkengieter konden de twee klokken nog niet geplaatst worden.

  Er kwamen twee biedingen binnen voor de herstelling van het orgel. Firmin Joris, Aarschot 37.470,-Bef. en Gerard D’Hondt, Herselt 35.000,-Bef. Het werk werd toegewezen aan Gerard D’Hondt. Oprichting van de Broederschap van het heilig Sacrament, meisjesturnkring Amaryllis, zangkring Edelweis en het Marialegioen.

  Op 15 mei had de wijding plaats van de eerste, de grootste, van de nieuwe klokken. Ze woog 1356 kg. De twee andere klokken werden eind oktober in de toren gehangen. De wijding hiervan gebeurde op 30 oktober. Ze wogen beiden 687 kg. 

 • 1950

  In oktober werden de herstellingswerken van de oorlogsschade aan het orgel uitgevoerd. 3.000,-Bef. betaald door de Kerkfabriek en 39.000,-Bef. tussenkomst door de staat. Het St.Rochuskapelleke werd volledig hersteld. De ijzeren gebinten van de kerk moesten afgekrabt en herschilderd worden. Herstelling aan de schaliën en elektrische leidingen. Er werden nieuwe misgewaden aangeschaft en een ceremoniestaf.